صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 15 من 23
 1. #1

  أسئلة مكررة لإمتحان الهيئة السعودية

  [align=center]

  السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
  هذه عبارة عن أسئلة مكررة من إمتحانات الهيئة السعودية للتخصصات الطبية
  وهي أيضاً توضع أحياناً لإمتحان البورد السعودي


  أتمنى أن تجدوا فيها
  مايفيدكم

  أخوكم
  د. نوح بن صالح المطيري

  [/align]

 2. #2

  مشاركة: أسئلة مكررة لإمتحان الهيئة السعودية

  [align=center]

  PERIO :
  The periodontal tissues comprise which of the following tissues:
  Gingiva and the PDL.
  Gingival, PDL, and alveolar bone.
  Gingival, PDL, alveolar bone, and cementum.
  Gingival, PDL, alveolar bone, cementum, and enamel.
  Which of the following may cause gingival enlargement:
  Phenyntoin (Dilantin)
  Cyclosporine
  Nifedipine (a calcium channel blocker)
  Asprin
  None of the above
  The functions of periodontal ligament include:
  Mechanical function
  Formative function
  Sensory function
  All of the above
  Periodontally involved root surface must be root planned to:
  a. Remove the attached plaque and calculus b. Remove necrotic cementum c. Change the root surface so it becomes biocompatible d. All of the above are correct e. A & B are correct
  An 18 years old patient presents complaining of pain, bad breath and bleeding gingival. This began over the weekend while studying for final examination. The patient may have which of the following conditions:
  a. Acute necrotizing ulcerative gingivitis b. Rapidly progressive periodontitis c. Desquamative gingivitis. d. Acute periodontal cyst.
  Which of the following statement is true regarding dental calculus:
  a. It is composed entirely of inorganic material. b. It is dens in nature and has a rough surface. c. It is mineralized dental plaque. d. All of the above. e. B & C only. f. None of the above.
  Overhanging restoration margin should be removed because:
  a. It provides ideal location for plaque accumulation. b. It tears the gingival fibers leading to attachment level. c. It stimulates inflammatory reaction directly. d. Its removal permits more effective plaque control e. A & D.
  Treatment of gingival trauma from faulty oral hygiene is mainly:
  a. To achieve the patients to change their faulty habits immediately. b. Reassure the patients that it will disappear by it self. c. To buy a new toothbrush

  [/align]

 3. #3

  مشاركة: أسئلة مكررة لإمتحان الهيئة السعودية

  [align=center]

  RESTO :
  1. The following chemically bond to the tooth:
  1. Composite resin.
  2. Dental sealants.
  3. Glass ionomer cement.
  4. All of the above.
  2. Compomer restorative materials are:
  a. Glass ionomer with polymer components
  b. Resin systems with fluoride containing glasses
  c. Composite resin for cervical restorations only
  3. Clinical failure of the amalgam restoration usually occurs from:
  a. Improper cavity preparation
  b. Faulty manipulation
  c. Both of the above
  d. None of the above
  4. A glossy finish is best retained on a:
  a. Micro filled composite resin restoration.
  b. Macrofilled resin restoration.
  c. Hybrid composite resin restoration.
  d. Fiber re -inforced composite resin restoration
  5. A class IV composite resin restoration should be finished with a:
  a. No. 330 Tungsten carbide bur.
  b. Mounted stone.
  c. 12- fluted carbide bur.
  d. Coarse diamond point (stone).
  6. The functions of cement bases are:
  1-To act alike a barrier against acids or thermal shocks.
  2-The minimal thickness, which is required, is 0.5 mm of base.
  a. 1 and 2.
  b. None of the above.
  c. 1 only.
  d. 2 only.
  7. It has been proven that amalgam restoration has the following characteristics:
  1- Micro leakage decrease with aging of the amalgam restoration.
  2- it is the least techniques sensitive of all current direct restorations.
  3-High dimensional changes.
  a. 1,2 and 3.
  b. 1 and 3.
  c. 1 and 2.
  d. 2 only.
  When polishing the amalgam restoration:
  1-Avoid heat generation by using wet polishing paste.
  2- wait 24 hours.
  a. 1 and 2.
  b. 2 only.
  c. 1 only.
  9. Silicate cement:
  1-First tooth colored restoration.
  2-It can be used as permanent filling.
  3-It contains 15 % fluoride.
  a. 1, 2 and 3.
  b. 1 and 2.
  c. 1 and 3.
  d. 1 only.

  [/align]

 4. #4

  مشاركة: أسئلة مكررة لإمتحان الهيئة السعودية

  [align=center]

  Community Dentistry:
  1. In countries with higher annual population growth rates, the need for community-based preventive programs would be greater for :
  a. Dental caries.
  b. Periodontal disease.
  c. Dentofacial anomalies.
  d. Dental floozies.
  2. “Dental caries is an endemic disease “ means that the disease :
  a. Occurs clearly in excess of normal expectancy
  b. Is habitually present in human populations
  c. Affects a large number of countries simultaneously
  d. Exhibits a seasonal pattern
  3. Reliability of the measurements reflects that property of the measurements which :
  a. Measures what is intended to be measured
  b. Produces repeatedly the same results under a variety of conditions
  c. Detects reasonably small shifts, I either direction, in group condition
  d. All of the above
  4. Recent years , there has been an evidence that the prevalence And intensity of the caries attack has been diminishing in the more economically developed countries, mainly because of the wide spread use of :
  a. Artificial water fluoridation
  b. Fluoride toothpaste
  c. Dental health education programs
  d. A & c
  5. In terms of caries prevention, the most effective method and the most cost-effective method is :
  a. Community-based programs
  b. Privately based programs
  c. Individually based programs
  6. Epidemiologist can be defined as :
  a. A study of superficial areas of the skin.
  b. The study of the distribution and determinants of diseases in man
  c. Study of biological animals
  d. Study of diseases in a research laboratory
  7. The effects of natural fluoride versus added fluoride in reducing dental caries as it relates to the concentration are :
  a. Greater
  b. Less
  c. The same
  8. Dental caries :
  a. Is a transmissible disease
  b. Is world wide in distribution but uneven in intensity
  c. Can be prevented
  d. All of the above.
  e. None of the above .

  [/align]

 5. #5

  مشاركة: أسئلة مكررة لإمتحان الهيئة السعودية

  [align=center]

  ORAL MEDICINE :
  1. The following medical conditions may precipitate a syncope :
  1-Hypoglycemia.
  2-Mild hyperglycemia.
  3-Anti hypertensive drugs with ganglionic blocking agent.
  4-Antidepressant therapy.
  a. 1 only is correct.
  b. 1 &2 are correct.
  c. 2,3 &4 are correct.
  d. 1,2,3, &4 are correct.
  2. One of the main features of acute herpetic gingivostomatitis is that the ulcers are confined to the attached gingival and hard palate :
  a. True
  b. False
  3. Radiographic diagnosis of bilateral expansile radio opaque areas in the canines-premolar region of the mandible is :
  a. Hematoma .
  b. Remaining roots .
  c. Tours mandibularis.
  d. Internal oblique ridge .
  e. Genial tubercle.
  4. Which of the following lesions has more tendency to show well-defined multilocular radiolucency ?
  a. Lateral periodontal cyst.
  b. Squamus cell carcinoma of the jawbones .
  c. Primordial cyst.
  d. Ameloblastoma.
  e. Osteomilitis of the mandible.
  5. Early squamus cell carcinoma of the oral cavity usually presents as :
  a. Vesicle.
  A sessile mass.
  c. A red plaque.
  d. An ulcer.
  e. A white cauliflower –like growth.
  6. Firm-fixed neck nodes are most apt to be detected in association with :
  a. An Ameloblastoma.
  b. A basal cell carcinoma .
  c. An odontogeneic fibroma.
  d. A squamus cell carcinoma.

  [/align]

 6. #6

  مشاركة: أسئلة مكررة لإمتحان الهيئة السعودية

  [align=center]

  REMOVABLE PROSTH.:
  1. Orthognathic ridge relation ship (class II) present several problems, which should be taken into consideration when constructing a complete denture prosthesis . these include all EXECPT :
  a. Require minimum interocclusal distance
  b. Have great range of jaw movement in function
  c. Require careful occlusion , usually cuspless teeth are indicated
  2. Nausia is a complaint that a new denture wearer might encounter . it may result from :
  a. Thick posterior border
  b. Denture underextended
  c. Denture slightly overextended
  d. & (b) are correct
  3. Planning centric occlusion for complete denture . it is advisable to have :
  a. 1-2 mm of vertical and horizontal overlap of upper and lower anterior teeth with no contact
  b. Definite tooth contact of upper and lower anterior teeth in order to facilitate
  c. The use of anterior teeth for incision
  4. The distal palatal termination of the maxillary complete denture base is dictated by the :
  a. Tuberosity
  b. Fovea palatinae
  c. Maxillary tori
  d. Vibrating line
  e. Posterior palatal seal
  5. To a great extent , the forces occurring through a removable partial denture can be widely distributed and minimized by the following methods :
  a. Proper location of occlusal rests
  b. Selection of lingual bar major connector
  c. Developing balanced occlusion
  d. All of the above
  6. An examination of the edentulous mouth of an aged patient who has worn maxillary complete dentures for many years against six mandibular anterior teeth would probably show :
  a. Cystic degeneration of the foramina of the anterior palatine nerve
  b. Loss of osseous structure in the anterior maxillary arch
  c. Flabby ridge tissue in the posterior maxillary arch
  d. Insufficient inter occlusal distance
  7. The posterior seal in upper complete denture serves the following functions:
  a. It reduces patient discomfort when contact occurs between the dorsum of the tongue and the posterior end of the denture base
  b. Retention of the maxillary denture
  c. It compensate for dimensional changes which occur in the acrylic denture base during processing
  d. & (b) are correct
  8. Dentures :
  a. Should be started immediately in order to prevent further deterioration
  b. The occlusion of the existing denture is adjusted, and tissue conditioning material is applied, and periodically replaced replaced until the tissue are recovered, then making impression takes place
  c. The patient is cautioned against removing the denture out at night
  d. & (b) are correct
  e. All of the above are correct
  9. Balance occlusion refers to :
  a. The type of occlusion, which allows simultaneous contact of the teeth in centric occlusion only
  b. The type of occlusion, which allows simultaneous contact of the teeth in centric and eccentric jaw positions
  c. A type of occlusion which is similar to the occlusion of the natural teeth
  10. Indications for the use of linguoplate include :
  a. For the purpose of retention
  b. When the lingual frenum is high or when there is shallow lingual sulcus
  c. To prevent the movement of mandibular anterior teeth
  d. All of the above
  11. In registering the vertical dimension of occlusion for the edentulous patient. The physiological rest dimension:
  a. Equals the vertical dimension of occlusion
  b. May be exceeded if the appearance of the patient is enhanced
  c. Is of little importance as it is subject to variations
  d. Must always be together than vertical dimension of occlusion
  12. Three weeks after delivery of a unilateral distance extension mandibular removable partial denture, a patient complains of a sensitive abutment tooth. Clinical examination reveals sensitivity to percussion of the tooth. The most likely cause is :
  a. Defective occlusion
  b. Exposed dentin at the bottom of the occlusal rest seat
  c. Galvanic action between the framework and an amalgam restoration in the tooth

  [/align]

 7. #7

  مشاركة: أسئلة مكررة لإمتحان الهيئة السعودية

  [align=center]

  FIXED PROSTH. :
  5. The most frequent cause of failure of a cast crown restoration is :
  Failure to extend the crown preparation adequately into the gingival sulcus
  Lack of attention in carving occlusal anatomy of the tooth
  Lack of attention to tooth shape, position, and contacts
  e. Lack of prominent cusps, deep sulci and marginal ridges
  6. Polyether impression materials:
  f. Are less stable dimensionally than poly sulfide rubber
  g. Are less stable stiff than polysulfide rubber
  Can absorb water and swell if stored in water
  7. An anterior fixed partial denture is contraindicated when :
  h. Abutment teeth are no carious
  i. An abutment tooth is inclined 15 but is otherwise sound
  j. There is considerable resorption of the residual ridge
  k. Crowns of the abutment teeth are extremely long owing to gingival recession
  8. The most accurate impression material for making the impression of an onlay cavity
  is :
  l. Impression compound.
  m. Condensation type silicones.
  n. Polyvinyl siloxane.
  o. Polysulfides.
  9. To enhance strength properties of ceramo metal restoration, it is important to :
  Avoid sharp or acute angles in the metal substructure .
  Build up thick layer of porcelain..
  Porcelain should be of uniform thickness and any defect of the preparation should be compensated by the metal substructure.
  Compensate any defect in the preparation equally by porcelain and the metal substructure.
  p. 1 and 2 are correct.
  q. 1 and 3 are correct
  r. 2 and 4 are correct
  s.

  [/align]

 8. #8

  مشاركة: أسئلة مكررة لإمتحان الهيئة السعودية

  [align=center]

  ORAL SURGERY :
  10. Patients on treatment with steroids are placed on antibiotics after oral surgical procedures because :
  t. The patient is more susceptible to infection
  u. Antibiotics are synergistic to steroids
  v. Antibiotics inhibits Herksheimer reaction
  w. Antibiotics protect the patient from steroid depletion
  x.
  11. The postoperative complication after removal of third molar impaction is :
  y. Secondary hemorrhage
  z. Swelling
  aa. Pain
  bb. Alveolar osteitis
  cc. All of the above
  dd.
  12. Radiographic examination in impacted teeth is useful to demonstrate:
  ee. Proximity of roots to adjacent anatomical structures
  ff. Shape of roots of impacted tooth
  gg. Associated pathology
  hh. B & C
  ii. All of the above
  PEDO.:
  13. Band and loop space maintainers is most suitable for the maintenance of space after premature loss of :
  jj. A single primary molar
  kk. Two primary molars
  ll. A canine and a lateral incisor
  mm. All of the above
  14. Pit and fissure sealant are indicted to prevent dental caries in pits and fissures :
  a. In primary teeth
  b. In permanent teeth
  c. A & B
  15. Teeth that have past pits and fissure sealant show :
  a. The same susceptibility to caries as teeth that have not been sealed
  b. Higher susceptibility than non-sealed teeth
  c. Lower susceptibility than non-sealed teeth
  d. The same susceptibility
  e. As teeth with fully retained sealant


  [/align]

 9. #9

  مشاركة: أسئلة مكررة لإمتحان الهيئة السعودية

  [align=center]

  إنتهى


  هذه النسخة المتداولة
  الموجودة في إيميلي منذ أمد

  علماً أنه توجد عدة
  نسخ قديمة وحديثة
  في بعض محلات الـ Copy Center

  ولا تنسونا من صالح دعائكم


  أخوكم
  القادم من المنفى

  [/align]

 10. #10
  تاريخ التسجيل
  Sep 2004
  المشاركات
  689
  الجنس
  ذكر

  مشاركة: أسئلة مكررة لإمتحان الهيئة السعودية

  [align=center]مرحبا ابن الرمال

  الله يعطيك الف عافيه

  على هالمجهود الرهيب وبصراحه ماقصرت

  ومن ناحيه الاسئله فيه نسخ كثيره تم السيطره عليها

  كلش والكومن كويسشن من دونها ماندخل الاختبار [/align]

 11. #11
  تاريخ التسجيل
  Jul 2005
  المشاركات
  1,519
  الجنس
  أنثى

  مشاركة: أسئلة مكررة لإمتحان الهيئة السعودية

  السلام عليكم و رحمة الله و بركاته


  ألف ألف شكر

  و الله يعطيك العافيه و يوفقك

 12. #12
  تاريخ التسجيل
  Sep 2004
  المشاركات
  689
  الجنس
  ذكر

  مشاركة: أسئلة مكررة لإمتحان الهيئة السعودية

  ابن الرمال بعد اذنك

  تراي حفظتها وطبعتها وجمعتها مع غيرها من الاسئله وناويه اوزعها

  الريم

 13. #13
  تاريخ التسجيل
  Jul 2005
  المشاركات
  1,519
  الجنس
  أنثى

  مشاركة: أسئلة مكررة لإمتحان الهيئة السعودية

  ابن الرمال بعد اذنك انا بعد

  بالله ريم اذا ترسلي لي نسخه على الخاص و لا ايميلي

  و الا تخبي لي نسخه اخذها منك لما تفك الدراسه <--- علبة كوكاكولا P:

  بليــــــز

  و ثانكس

 14. #14
  تاريخ التسجيل
  Mar 2005
  المشاركات
  2,032
  الجنس
  ذكر

  مشاركة: أسئلة مكررة لإمتحان الهيئة السعودية

  السلام عليكم

  حيالله دكتورنا ابن الرمال

  مشكور حقيقة على الأسئلة ....

  بس بصراحة من نظرة سريعة عليها ... أحس ان الإختبار مو بذيك الدرجة

  يعني كأنه شيء شكلي فقط ... ممكن طلاب سنة ثالث يجاوبوا عليها

  تحية مرة أخرى

 15. #15
  تاريخ التسجيل
  Sep 2004
  المشاركات
  689
  الجنس
  ذكر

  مشاركة: أسئلة مكررة لإمتحان الهيئة السعودية

  ^
  ^
  انا لسا ماقريت الاسئله بس ادع الله انها سهله

  وراك زعلااان تبيها صعبه حرام عليك وش سوينا لك

  بعدين كومبليكس انت ماتدري ان الكومن كويسشن ملااااااااااااااااااااااا ااازم يعني مو الي حطها ابن الرمال

  الله يجزاه الف خير عليها وبس

  كومبليكس جزات(ن) لك راح يكون عليك واجب تدعي لنا كل يوم خمس مرات

صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة

ضوابط المشاركة

 • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
 • لا تستطيع الرد على المواضيع
 • لا تستطيع إرفاق ملفات
 • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
 •